Vandaag is het .

In Google Chrome drukt u op de toetscombinatie CTRL-Shift-Delete, en kiest u
voor het wissen van gecachte afbeeldingen en bestanden om de laatste versie van deze pagina te zien.
Om alle foto’s te zien scrollt u met het muiswiel naar beneden.
Op deze foto’s ziet men Clyde bezig aan een paar schilderijen die
volgend jaar in een grote tentoonstelling zullen worden geëxposeerd.

 

In het verlengde van de geometrische serie olieverfschilderijen, gouaches, litho’s en tekeningen - ontstaan tussen 1980 en 1986 – realiseerde Clyde R. Lo A Njoe een aantal kunstwerken, dat het geometrische concept wederom als uitgangspunt kent. De hieronder afgebeelde werken zijn hiervan het resultaat. Nog altijd is het uitgangspunt de samenhang van de astrofysica met de stoďsche ideeën omtrent Dynamis, Energeďa en Katharsis. Deze werken zijn ontstaan tussen januari 2007 en november 2011.

De werken op papier, nrs. 1 t/m 19 zijn 42 x 60 cm. De werken op papier, nrs. 23 t/m 29 zijn groter, ca. 50 x 70 cm.
De gouaches zijn te koop. De prijzen zijn tussen 3000 en 7500 Euro.

(A Quantum-situation, nr. 12 en Continuiteit, nr. 17 zijn in particulier bezit).

De witte randen rondom de gouaches zijn in werkelijkheid breder:

boven en onder ca. 14 cm, links en rechts ca. 13 cm.

De schilderijen (nrs. 20 t/m 22) zijn niet te koop, deze zijn in consignatie.

 

Quintessens

Alle werken die Lo A Njoe afficheert als gouaches zijn feitelijk schilderwerken op geschept Fabriano papier, in acrylverf.
Een enkel werk heeft een ondergrond van ei-tempera.

Slechts ten dele verwijst deze recente reeks geometrische gouaches en schilderijen naar het werk dat eerder tot stand kwam, in de beginjaren 80 van de vorige eeuw. In de achter ons liggende decennia (1990-2010) worden geleidelijk de actoren en factoren, bepalend in het weergeven van het basisconcept, op een meer uitgesproken wijze, vooral effectiever benut, met de bedoeling de algehele visie -- de idee -- als zodanig gestalte te verlenen. De versobering in het kleurengamma, door enkel en alleen maar gebruik te maken van de primaire kleuren; ondersteund door het optisch grijs, zwart en wit, ontpopte zich reeds tussen 1988 en 1990 als een van de belangrijkste criteria bij de uitvoering van de onderscheidenlijke werken. Zodoende wordt de toeschouwer in de gelegenheid gesteld -- niet meer gehinderd door esthetische afleidingsmanoeuvres -- de bepalende dimensies in het werk te herkennen. Het gaat hierbij nog altijd om de vijf principiële voorwaarden (“quinta essentia”), waarbij de oer-oude taal der metaforen en symbolen enerzijds wordt gereduceerd, anderzijds getransformeerd, tot een beeldtaal, een iconografische zienswijze, waarmee de kunstenaar vóór alles in staat wordt gesteld de dikwijls ongrijpbare, ondefineerbare theorieën -- weliswaar bij benadering -- in vorm en kleur weer te geven. Het meest essentiële criterium is uiteraard de completering van de vier klassieke elementen door toevoeging van dat vijfde, sublimerende principe, dat volgens de “Stoa Poikilč”; (in het bijzonder, volgens Aristoteles) identificeerbaar wordt in de logische ontplooiing van “Dynamis” (d.i. de intellectuele actie en activiteit), in een optimaal evenwicht met “Energeďa” (synomiem voor de krachten en energie, voortspruitend uit alle bestaande kosmische actie en activiteit; door Aristoteles ook wel als “Entellechia” bestempeld), tot uiteindelijk de “Katharsis” (d.i. wanneer alle denkbare actoren en factoren leiden tot de hoogst denkbare zuiverheid). Katharsis is het constante louterings- en bewustwordingsproces, dat zich op alle niveau's ontplooit om uiteindelijk in een volledige manifestatie deel te nemen aan de onoverkomelijke voortduring. Uitgaande van de meest recente publicaties van o.m.Stephen Hawking en Lawrence Krauss mogen wij inmiddels aannemen, dat dit vijfde principe zowel de noodzakelijkheid (“onvermijdelijkheid”) als de veronderstelde voortduring (“sequentie en consequentie”) van de bestaande werkelijkheid volledig bepaalt. Als kunstenaar betekent het voorgaande, dat bepaalde “formules”; ideeën, -- in de ruimste zin van het woord: bepaalde visies -- inderdaad picturaal kunnen worden weergegeven, nogmaals: bij benadering: zonder aanmatigend ervan uit te gaan wetenschappelijke criteria te definiëren. De fascinatie in het ontstaansproces bij deze nieuwe reeks geometrische werken bestaat grotendeels door het telkens opnieuw ontdekken van de welhaast onbeperkte mogelijkheden van de vormen, die terug herleid -- feitelijk fundamenteel gereduceerd, tot de universeel aanvaarde vormentaal,ontstaan uit de mathematische wetmatigheid van de geometrie -- de grenzen verlegt naar bredere horizonten.Het is aannemelijk dat iedere wiskundige, bij het analyseren van deze kunstwerken, ogenblikkelijk tot de conclusie komt, dat elk kunstwerk op zich, in het “repetitoire” kan worden “gereproduceerd” tot in het oneindige. Zonder absolute normen toe te kennen aan deze kunst, ontstaan door noeste arbeid, in samenhang met het onverminderd wegen en heroverwegen ( “componeren” en “contempleren”) van het thema, dat gekozen werd als onderwerp; blijft het verbeelden van een onmetelijke werkelijkheid constant een uitdaging: Het is en blijft het werk van een kunstenaar. Het is echter zinvol te vermelden, dat de kunstenaar zich onafgebroken bindt aan een werkwijze, waarbij een stringente samenhang, enerzijds bestaande uit artistieke handvatten en anderzijds voornamelijk door strikt afgewogen, compositorische inzichten primair bepalend is: Het uitgangspunt is en blijft zodoende het creëren van kunst”. Juist de feilbaarheid -- dikwijls zelfs het onvermogen als zodanig-- om de zelfopgelegde discipline in compositie en koloriet te behouden, resulteert in kunstwerken, die krachtiger dan de wetmatigheid van de wetenschap, een artistieke zeggingskracht en reikwijdte bereiken, waardoor de lyriiek en poëzie van de geometrie een transparanter beeld verschaffen van de alledaagse werkelijkheid. Aldus wordt door toedoen van de menselijke creativiteit ludiek, maar vooral overtuigend een beeld geschetst van de bestaande werkelijkheid, die amper in wetenschappelijke formules kan worden aangetoond. Er bestaat geen werkelijkheid zonder de “Res Extensa” (“uitgebreidheid) , zoals Spinoza en Von Leibnitz, ooit in donkere tijden wisten te verwoorden. Door middel van deze nieuwe serie kunstwerken “Quintessence” koppelt de kunstenaar de oudst bekende criteria aan de meest actuele ontwikkelingen van de huidige kunsten en wetenschappen. Aldus manifesteert zich een evolutionaire zienswijze, waar het zich handelt om bevindingen uit de contemporaine astrofysica. Het toont aan, dat de creatieve menselijke geest de wetenschap criteria kan aanreiken, die het doorgronden van de bestaande werkelijkheid vergemakkelijken. Oud ontmoet nieuw: vooropgezet echter, dat de essentie van het ontwikkelingsproces blijft bestaan en zo mogelijk wegen weet te ontdekken, die nooit eerder bewandeld werden. Voortdurend participeert de mens in een tijd- en ruimteloze cyclus --parallel evoluerende met de tastbare, benoembare werkelijkheid -- die zich van nanoseconde tot nanoseconde verder uitstrekt naar de grenzen van het oneindige. Beide werkelijkheden zijn essentiële componenten van wat men gemakshalve duidt met “de bestaande werkelijkheid”.Het verschaft ons in ieder geval het genoegen te mogen veronderstellen, dat ooit eens -- ergens dichterbij die oneindigheid -- wij in staat zullen zijn de dimensies van eindigheid en oneindigheid te overstijgen.

Clyde R. Lo A Njoe, 26 januari 2013.

Foto's


1. "Res Extensa"


2. "Dynamis" – 2009.


3. "Katharsis"
Dedicated to Thomas Aquino – 2010.


4. "Energeia" – 2016.


5. "Res Extensa II" – 2009.6. "Quintessens"7. "Entellechia"
(According to Aristoteles) – 2009.8. "Unification" – 2009.9. "Transversalis" – 2010.10. "Interactie -- Interformatie"
         "Transactie -- Transformatie" – 2009.
11. "Singulariteit" – 2009.12. "A Quantum-situation"
– in particulier bezit.13. "Dynamis" – 2009.14. "Energeia" – 2016.15. "Het Enigma van Quintessens"16.
"Katharsis"
Dedicated to Thomas Aquino – 2010.17. "Continuiteit"
– in particulier bezit.18. "Logos"


19. "Substantie"20. Schilderij : Acryl op canvas - 80 x 100 cm.

" Quintessens II "

 

21. Schilderij : Acryl op canvas - 80 x 100 cm.

" Magdeburger Manifest " 

22. Schilderij : Acryl op canvas - 80 x 100 cm.

" Parallellen van PSR 1913 + 16 "

23. "Collaterale correspondenties" – 2017.
24. "Linea Recta".

De verbintenis van ruimte en tijd lijnrecht teweeg gebracht door licht.

Acryl op papier – september 2017.

25. "Vuurfluidum" – 2017.26. "Don’t you worry. Even time
had its beginning." – 2015.


27. "Would you ... Could you?" – 2016.28. "Formula 4 – YUR – HERE. No. 1" – 2013.29. "Suppose" – 2016.30. "Parabolische Expansie" – 2014.